Máš jistotu svého spasení? Máš jistotu vztahu s Ježíšem?

Víš 100% jistě, že po smrti půjdeš do nebe?

Tyto otázky, ač možná velmi osobní, jsou však zcela klíčové. Někteří lidé se podobným otázkám vyhýbají, nicméně ke své škodě. Jedno je jisté, každý, kdo na výše uvedené otázky upřímně odpoví „Ano“, s nimi problém nemá a hluboko ve svém srdci ví, že ví.

Samotná víra v existenci Boha, Ježíše, či nějaké znalosti z Bible jsou dobrá věc, ale jistotu spasení ti nic z toho nedá, ani dát nemůže.

Je důležité mít vnitřní jistotu!

Na světě není nic důležitějšího, než mít podíl na spasení. Jde o tvojí duši. Jsou jen dvě destinace – peklo a nebe. Buď jsi podílníkem spasení nebo nikoli.

Boží slovo nám říká, že ohledně naší spásy můžeme mít zcela jasno. Můžeme mít (a máme mít!) vnitřní svědectví Ducha Svatého o tom, že jsme Božími dětmi. Pokud tuto jistotu nemáš, je velmi pravděpodobné, že spasení opravdu nemáš.

Co ti spasení nepřinese? (a lidé si často myslí, že "to do nebe stačí)

Oproti lidským představám nám Boží slovo jasně říká, že následující aktivity (ač jsou to dobré věci!) ti spasení nepřinesou.
  • pouhá víra v existenci Boha, Ježíše
  • chození do církve / kostela / křesťanského sboru
  • křest
  • dobré skutky, snaha žít dobrý život
  •  znalost Bible

Tvé spasení je v osobním vztahu s Ježíšem Kristem jako tvým Pánem

Bůh touží po tvém spasení. K našemu spasení otevřel cestu Pán Ježíš, který zemřel za lidské hříchy. Ježíš Kristus je jediný Spasitel, do nebe není jiné cesty než skrze Něj. Co to znamená prakticky?

Ježíš je živý. Je to Boží Syn. Tvá spása je přímo v Ježíši Kristu. Skrze osobní vztah s Ježíšem můžeš zakoušet realitu Božího království a  Ježíš může přijít do tvého života. Pokud

Nemáš jistotu? Změň to ještě dnes!

Následující modlitba není žádná zvláštní „formulka“, slouží však k vydání se Pánu Ježíši, je to však vynikající krok k Ježíši, aby ti odpustil všechny hříchy a vešel do tvého života jako svrchovaný Pán, se kterým pak budeš moci mít láskyplný vztah. Ježíše je však třeba následovat, rozvíjet s Ním vztah (On tě miluje a touží po tobě!) a učit se jednat/žít podle Jeho slova (Bible).

Modlit se můžeš právě teď. Jdi klidně na kolena – je to velká věc(!), a řekni Mu to nahlas – ale hlavně upřímně. Bůh vidí tvé srdce a tvé postoje. On sám velice touží, abys k Němu volal a přišel! On sám touží, aby ti dal své spasení a stal se tvým Pánem.

„Pane Ježíši, Synu Boží, potřebuji Tě. Děkuji Ti za to, že jsi zemřel na kříži za mé hříchy a vstal z mrtvých. Odpusť mi prosím, že jsem učinil/a mnoho špatných věcí. Lituji všech svých vin a rozhoduji se žít nový život s tebou. Otvírám Ti své srdce a prosím Tě, aby ses stal Pánem a Spasitelem mého života. Ujmi se vedení mého života a změň mě, abych byl/a takovým člověkem, jakým mě chceš mít. Amen.“

Přijal/a jsi dnes Ježíše Krista jako svého Pána?
Facebook skupina
YouTube
Instagram