Informace o službě

O službě "Doteky nebe"

Hlavním posláním této služby je přinášet nebeskou realitu Božího království na zem a to vše ke slávě Pána Ježíše Krista. Toho je z milosti Boží naplňováno v rámci jednotlivých online setkání, která jsou zaznamenávána, aby Bohu byla dána sláva a mnozí další mohli uvěřit, že Ježíš Kristus je vzkříšený Bůh, který touží tomuto světu zjevit Svoji moc a slávu.

Následující biblické verše vystihují DNA této služby:

„Rozhodl jsem se, že nechci mezi vámi znát nic než Ježíše Krista, a to toho ukřižovaného. A byl jsem u vás ve slabosti, v bázni a v mnohém chvění. Mé slovo a má zvěst nespočívaly v přesvědčivých slovech lidské moudrosti, ale v ukázání Ducha a moci, aby vaše víra nebyla založena na lidské moudrosti, ale na Boží moci.“ (1. Korintským 2:2-5)

Jak služba vznikla

Služba vznikla na přímý Boží pokyn a vedení, tak byl dán i její název a základní parametry. Tato služba koncepčně vychází z online pojetí služby Jesus Encounter Ministries Inc. (dále jen JEM) apoštola Marka Hemanse, kterého si velice vážíme jako Božího muže, který nese mocné Boží pomazání a zároveň jako příklad křesťana, který žije život pokory, lásky, víry, charakteru a integrity. On i celá služba JEM jsou této službě inspirací a velikým požehnáním. Někteří ze služebního týmu „Doteky nebe“ rovněž v rámci JEM slouží. Služba „Doteky nebe“ však není „českou pobočkou/odnoží JEM“, ale jde o samostatně stojící službu se specifickým a jedinečným posláním, vizí a DNA.

Pro koho služba je

Věříme, že tato služba je určena k povzbuzení, požehnání a budování Božího lidu, tedy pro křesťany všech denominací, sborů, ale i těch, kteří společenství momentálně nemají. Na setkání je srdečně zván také každý duchovně hledající, i každý, kdo teprve o přijetí Pána Ježíše uvažuje. Přijďte, vzkříšený Ježíš se touží vám dát poznat a dokázat vám, že vás miluje!

Vztah této služby k církvi

Tato služba si velmi cení upřímné práce místních církví a křesťanských denominací, které vedou své členy ke Kristu, Božímu slovu a jsou otevřeny působení Ducha Svatého. Věříme v to, že křesťan má být součástí místního společenství křesťanů. Služební tým sestává z lidí, kteří jsou součástí různých místních společenství. Tato služba nemá ambice, ani nemá za cíl, jakkoli nahrazovat místní církev. Tato služba není podřízena žádné konkrétní místní církvi (nejedná se o službu konkrétního společenství, denominace, ani hnutí).

Kdo službu provozuje

Služba je provozována a zaštiťována neziskovou organizací Dobrá zpráva pro ČR, z.s., která je založena za účelem šíření evangelia a dále provozuje několik evangelizačních projektů.

Kdo za službou stojí

Lukáš Mixánek
„Moji touhou je vidět Boží slávu a probuzení jak v českém národě, tak i v celé Evropě, vidět jak lidé poznávají a z lásky následují Pána Ježíše Krista! K tomu je třeba nést slavné Kristovo evangelium, které je plné Boží lásky doprovázeno Boží mocí a zázraky. Z Boží milosti mohu Bohu sloužit také jako správce několika evangelizačních internetových projektů, člen týmu Jesus Encounter Ministries, člen užšího výboru Křesťanské misijní společnosti (KMS). Se ženou Janou a našimi čtyřmi dětmi jsme součástí křesťanského společenství My Father`s House.“
Jana Mixánková

„Moji touhou je vidět Boží slávu a probuzení jak v českém národě, tak i v celé Evropě, vidět jak lidé poznávají a z lásky následují Pána Ježíše Krista! K tomu je třeba nést slavné Kristovo evangelium, které je doprovázeno Boží mocí a zázraky. Z Boží milosti mohu být správcem několika evangelizačních internetových projektů, člen týmu Jesus Encounter Ministries, člen přípravného týmu Mokonu. Se ženou Janou a našimi třemi dětmi jsme součástí křesťanského společenství My Father`s House v Turnově.“

Služební tým

Součástí služby jsou pomazaní modlitební pomocníci, přímluvci a technická podpora. Služební tým sestává z lidí, kteří jsou součástí různých místních křesťanských společenství převážně z ČR, ale i Slovenska, Anglie, Německa, Indie či Austrálie. Úzce spolupracujeme s domem modlitby IHOPP v Praze.

V co věříme

 • V Božskou inspiraci, neomylnost a autoritu Bible pro výuku a každodenní život.
 • V Boží trojici – Bůh je jeden ve třech osobách: Otec, Syn a Duch Svatý.
 • Spása je pouze v Ježíši Kristu. Ježíš je jedinou cestou do nebe.
 • Spása je z milosti (Boží nezasloužená laskavost), nikoli z náboženství nebo dobrých skutků. Dobré skutky jsou plodem pravé víry v Ježíše.
 • Bezprostřední Druhý příchod Krista, na který by měl být připraven každý věřící.
 • Křest Duchem Svatým a ohněm doprovázený dary Ducha za účelem vydávání svědectví o Kristu. Máme usilovat o to, abychom byli každý den naplněni Duchem Svatým.
 • Dary Ducha Svatého jsou pro dnešek a zmocňují církev ke vzájemnému budování a ukazují moc evangelia spasit lidi. Jde o „nebeské vybavení“ křesťanů, aby mohli účinně sloužit Bohu.
 • Máme se navzájem milovat, odpouštět a růst v ovoci Ducha.
 • Důležitost dobrých skutků a pomoc těm, kteří to potřebují.
 • Modlení se ve víře a soucitu za nemocné a démonizované.
 • Chvála a uctívání jsou nejvyšším povoláním křesťana.
 • Učednictví je výzvou každého křesťana, aby byl ve svých myšlenkách, postojích a činech podobný Kristu. Musí existovat souvislost mezi vírou a chováním křesťana.
 • Samotná realita Ježíše Krista a Jeho Království, když se setkáváme v Jeho jménu.
 • Otcova láska a bezpodmínečné přijetí člověka, činícího pokání.
 • Křest ve vodě ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého.
 • V důležitost zapojení křesťana do místního společenství věřících.

Vztah této služby k lékařům a lékům

Součástí této služby je i uzdravování Boží mocí – uzdravení je elementární součástí spasení, které nám Pán Ježíš získal Svou obětí a vzkříšením. Chceme však jednoznačně uvést, že si velice vážíme práce lékařů. V žádném případě nejsme proti lékařské péči, ani proti lékům. V rámci této služby zásadně nedáváme doporučení druhým, aby nechodili k lékaři, či přestali brát léky. Radujeme se z toho, že Bůh si k uzdravení používá také lékaře, či kombinaci Božího zásahu a zásahu lékařů.

Facebook skupina
YouTube
Instagram