Časté dotazy

Níže naleznete odpovědi na často pokládané otázky související s touto službou. Máte-li jakýkoli jiný dotaz, napište nám skrze tento formulář.

Registrace na setkání je zdarma. Setkání probíhá přes internet přes aplikaci Zoom (přes PC, Mac, mobilní telefon nebo tablet, na kterém máte nainstalovánu aplikaci Zoom, zařízení musí mít videokameru a mikrofon). Na setkání je nutné se registrovat na těchto stránkách. Po zadání údajů (jméno, příjmení, email) vám na zadaný email přijde potvrzení s informacemi k přihlášení.

Připravili jsme pro vás velmi detailní návod. Pokud ani přesto vám něco nejde / není jasné, kontaktujte nás.

Připravili jsme pro vás velmi detailní návod k přihlášení na setkání. Pokud ani přesto vám něco nejde / není jasné, kontaktujte nás.

Tato online setkání mají tuto strukturu (nemusí být nutně dodržena, vše probíhá dle vedení Pána Ježíše v daný čas setkání):

Chvály a uctívání uvozují setkání a vedou účastníky do Boží přítomnosti.

Čas svědectví je, když lidé vydávají svědectví buď přímo přes aplikaci Zoom nebo jsou pouštěny jako video. Většinou jde o videa uzdravení a osvobození. To pomáhá účastníkům poznat jak služba vypadá a především povzbudit jejich víru do jejich vlastní situace.

Krátké biblické poselství pomáhá lidem, aby ještě více zatoužili po Božím království, zázracích, projevech Boží slávy, ale i vydali své životy ke službě a oddělenosti pro Boha.

Hlavní služba, ve které se služebník modlí za účastníky setkání v rámci hromadných modliteb nebo individuálně. Výběr lidi, za které se služebník modlí je veden Duchem Svatým.

Modlitební místnosti, do kterých jsou účastníci rozřazeni na jednotlivé menší modlitebních skupiny (děje se automaticky, účastník nemusí vyvíjet žádnou aktivitu). V těchto místnostech účastník počká, až je vyzván vedoucím modlitební místnosti, aby sdělil svou modlitební potřebu. Cílem je, aby každý účastník setkání přiijal individuální modlitbu za sebe / své potřeby pod pomazáním Ježíše Krista.

Služebník se nemodlí postupně za všechny lidi, ale je veden Duchem Svatým, který mu ukazuje za koho se modlit individuálně. (Každý účastník má možnost individuální modlitby v rámci modlitebních místností, které jsou v poslední části setkání.) Služebník se za někoho může modlit delší čas nebo i velice krátce. Není to délka modlitby, co uzdraví člověka, ale víra v Ježíše. V rámci setkání může dojít i k využití dalších modlitebních pomocníků, kteří se zapojí do modliteb. Duch Svatý někdy chce využít ostatní, aby se modlili. Pamatujte, je to Ježíš, kdo je Pánem.

Všichni služebníci slouží Ježíšovým jménem v moci Ducha Svatého, což znamená, že při modlitbě mnohdy nemusí příliš mluvit nebo nemluví vůbec. Nemusí fyzicky vyslovovat Ježíšovo jméno. Je to Duch Svatý, kdo slouží mocí Jeho slavného jména.

Služebníci věří, že pomazání na setkání je dostatečné, aby naplnilo každou potřebu. To je důvod, proč se vás třeba nebude ptát na váš problém nebo se nebude modlit konkrétně – třeba se pouze dotkne vašeho obrazu nebo „foukne“.

Mnohdy je také služebník veden modlit se za celou skupinu lidí (ať už přítomných na setkání nebo nikoli – určeno např. pro lidi, kteří tuto část setkání uvidí později ze záznamu, apod.).

Ano, zajisté! Daná osoba nemusí být na setkání přítomna. Moc Ježíše Krista není omezena fyzickou vzdáleností, vše je věcí víry v Pána Ježíše. Toto se týká i například problémových dětí, kteří nevydrží chvilku v klidu, apod. V takových případech je dobré, nikoli nezbytné, vzít fotografii dané osoby (např. na mobilním telefonu).

Primární záměr této služby je 1) oslavit Boha. 2) Povzbudit a budovat Boží lid. 3) Přivést lidi ke spásnému poznání Pána Ježíše Krista k věčné záchraně jejich duší.

Toho všeho je dosahováno nejen osobní účastní lidí na setkání, ale i skrze možnost přehrání záznamu setkání nebo části setkání, segmentů a svědectví. Z těchto důvodů nejsme schopni vyhovět lidem, kteří nesouhlasí s možností natočení a použití jejich videa. Účast na setkání je povolením využívat váš obraz, který je možno používat veřejně.

Pokud jste po modlitbě uzdraveni, ale poté se příznaky začínají vracet, vzdorujte nepříteli ve jménu Ježíše a zůstaňte pevní ve své víře, že vás Ježíš skutečně uzdravil na kříži. Nepodlehněte klamu, že jste ztratili uzdravení a jste znovu nemocní. Zaměřte svou mysl a srdce na pravdivost zaslíbení Božího slova. Požádejte ostatní, kteří mají skutečnou víru, aby se modlili a věřili s vámi. Nevzdávejte to.

Kráčejte ve víře, že vaše uzdravení bylo pro vás trvale stanoveno na kříži. Vaše víra je živena rozjímáním nad Božím slovem (Biblí) – vnitřní zaměření na Boží slovo, zabývání se jím, přemýšlení nad ním, vcítění se do slova… obsahem rozjímání jsou tedy přímo biblické verše.

Najděte živou církev, která věří, že Ježíš dnes uzdravuje a osvobozuje. Mějte pravidelné společenství s ostatními věřícími.

Démoni mohou způsobit nemoc. Dávejte pozor, abyste neotevřeli žádné dveře hříchu, kterými dáváte zlým duchům přístup nebo povolení, aby vás postihli. Je důležité žít svůj život podle standardu Božího slova. To znamená chodit v lásce a odpuštění ke všem, žít čistý život bez veškeré sexuální nemorálnosti, neposkvrňovat se světskými věcmi (světská hudba a tanec, filmy, počítačové hry, atd.) A nemít nic společného s jakoukoli formou čarodějnictví, New Age a okultismu.

Je třeba chodit ve Světle a vyhýbat se všem skutkům temnoty. Démoni jsou duchové temnoty a přitahuje je temnota hříchu nebo bezbožnosti v životě člověka, podobně jako jsou mouchy přitahovány odpadky. Rychle vyznávejte svůj hřích Bohu a čiňte z něj pokání. Za tímto účelem je dobré mít někoho, komu se odpovídáte, a vyznat mu svůj hřích. Nedejte nepříteli žádnou příležitost. Zavřete všechny bezbožné dveře ve vašem životě. Buďte naplněni Duchem Svatým a Kristovým světlem.

Choďte vírou a věřte, že jste svobodní, a vytrvejte ve své víře. Vysvobození přichází vírou v Ježíše Krista, stejně jako uzdravování.

Buďte pevní ve své víře a aktivně odolávejte a kárejte všechny útoky nepřítele.

“Proto tedy, poddejte se Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás.”.

Jakub 4:7

Buďte trpěliví a pokračujte ve své víře. Požádejte ostatní, aby se modlili. Choďte opakovaně na tato setkání.

Co se jmenovitě uzdravení a osvobození týče – obojí bylo již plně dokonáno na kříži. Takže už jste uzdraveni a osvobozeni. Víra věří této pravdě a vytrvá, dokud se uzdravení nebo osvobození plně neprojeví ve fyzické (přirozené) oblasti.

Na setkání je velmi silná osobní přítomnost Ježíše Krista a máme za to, že není nic cennějšího! Je to právě tato přítomnost Ježíše, která přináší nebe na zem. Když dochází (nejčastěji při modlitbě) k uvolnění Boží moci může se to projevit ve fyzickém světě i manifestací, kdy lidé – ať už služebníci nebo účastníci – např. padají pod Boží mocí, třesou rukou, zkrátka jsou viditelně dotčeni mocí Ducha Svatého tak, že Boží moc působí na jejich fyzická těla. Mnozí cítí teplo, horko, pokoj, vítr, případně kombinaci uvedeného. Ačkoli to může pro někoho působit zvláštně, je to zcela biblické. Několik veršů jako důkaz:

– kněží v chrámu nemohli ani stát kvůli Boží slávě, která naplnila celý chrám (2. Paralipomenon 5:14, ČSP)
– Ježíš cítil Boží moc, jak z Něj vyšla do ženy s krvotokem – ona byla uzdravena a třásla se pod Boží mocí (Lukáš 8:46-47)
– vojáci padli na zem pod Boží mocí, když šli zatknout Ježíše (Jan 18:6)
– Pavel byl na tři dny oslepen, když se setkal se vzkříšeným Kristem (Skutky 9:8-9)

Na závěr uvádíme, že nejde primárně o projevy Ducha, ale o následné ovoce modliteb a přebývání v projevené přítomnosti Ježíše Krista.

Služebník, který se modlí vírou prohlašuje, co vidí, že se děje v oblasti (říši) Ducha. Zjevuje se mu Boží příslib pro tuto osobu. Podobně jako to řekl apoštol Pavel:

Protože však máme téhož Ducha víry podle toho, co je napsáno: ‚Uvěřil jsem, proto jsem mluvil,‘ i my věříme, proto také mluvíme

2.Korintským 4:13

Nejedná se o lékařskou diagnózu, ale o prohlášení víry o tom, o čem věří, že se děje. Většina lidí zažívá své uzdravení okamžitě. U některých to však nemusí platit. Pokud modlící se služebník říká, že jste uzdraveni nebo osvobozeni, vezměte toto slovo jako proroctví pro vás a věřte ve svém srdci, že ve skutečnosti jste uzdraveni nebo osvobozeni.

Součástí této služby je i uzdravování Boží mocí – věříme, že uzdravení je elementární součástí spasení, které nám Pán Ježíš získal Svou obětí a vzkříšením. Chceme však jednoznačně uvést, že si velice vážíme práce lékařů. V žádném případě nejsme proti lékařské péči, ani proti lékům! V rámci této služby zásadně nedáváme doporučení druhým, aby nechodili k lékaři, či přestali brát léky. Věříme, že i přímo Bůh si může k uzdravení použít světské lékaře, či kombinaci Božího zásahu a zásahu lékařů.

Pokud ano, napište nám (vaše jméno, zkušenosti, zda jste členy nějakého společenství a klidně i něco víc o sobě) skrze tento formulář nebo přímo na dotekynebe@gmail.com 

Facebook skupina
YouTube
Instagram